Disclaimer voor Praktijk Unify

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.praktijkunify.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk Unify. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Werk en adviezen

Mijn werk en adviezen zullen nooit het werk en de adviezen van uw behandelend arts of specialist mogen vervangen. Ook zal en mag ik u nooit het advies geven om met bepaalde medicijnen of therapieën te stoppen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Unify is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk Unify.

Bronvermeldingen op deze site zijn uitsluitend bedoeld als extra informatie. Deze informatie mag niet gezien worden als de enige waarheid maar zijn uitsluitend bedoeld als informatie waarbij de lezer zijn/haar  eigen gevoel en intuïtie op moet afstemmen en mag volgen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Alle producten in deze webshop zijn gezondheidsondersteunend en mogen dus niet als enig geneesmiddel gezien worden mits anders vermeld of,  door wettelijke aanvaarde research wordt ondersteund.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Praktijk Unify te mogen claimen of te veronderstellen.

Praktijk Unify streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Praktijk Unify aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.praktijkunify.nl op deze pagina.